Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19. Saksi-saksi.

Pasal 4.

(1) . Pada waktoe memboewat akte akan toeroet berhadir kepala atau seorang anggota pemerintah désa, tempat barang-barang jang akan didjadikan tanggoengan ada atau akan diadakan, jaïtoe oentoek memperkenankan jang pemberi tanggoengan soenggoeh berhak atas barangbarang itoe, ataupoen, bila barang itoe baroe hendak diadakan, jang ija berhak atas tanah, tempat barang-barang itoe akan diadakan; hak itoe haroes dioendjoekkan kepada amtenar jang memboewat akte; ketjoewali bila hal itoe diketahoei oléh amtenar itoe sendiri atau ternjata dari soerat-soerat jang dipertaroehkannja, sehingga menjenangkan hati amtenar itoe.

(2) . Bilamana pemberi tanggoengan menghadiri sendiri pemboewatan akte akan tetapi tidak dikenali oléh amtenar pemboewat akte, maka ija akan disertaï Kepala désa atau seorang dari anggota pemerintah désa, tempat ija tinggal, jaïtoe goenanja oentoek menerangkan bahwa ija soenggoeh orang itoe.

(3) . Orang-orang lain jang menghadap amtenar terseboet itoe, akan tetapi tidak dikenali oléh amtenar ini, haroes diberi-tahoekan kepadanja oléh doewa saksi jang boléh dipertjajaï.

Djikalau barang jang didjadikan tanggoengan ada dalam désa, tempat tinggal pemberi tanggoengan, maka seorang kepala désa atau seorang anggota pemerintah désa telah tjoekoep mendjadi saksi jaïtoe goenanja oentoek menerangkan bahwa ija soenggoeh orang itoe.

Bilamana barang-barang itoe ada pada berbagai-bagai désa, maka dari tijap-tijap désa itoe sekoerang-koerangn# haroes ada seorang kepala désa atau pemerintah désa hadir sebagai saksi. Kalau dari soerat-soerat jang dipertaroehkan ternjata, bahwa pemberi tanggoengan soenggoeh jang berhak atas barang jang akan didjadikan tanggoengan, sehingga menjenangkan hati amtenar jang diwadjibkan memboewat akte (ta' pedoeli hak itoe ada djoega menjenangkan hati pemegang tanggoengan) serta ija dikenali sendiri oléh amtenar itoe, maka pemberi tanggoengan itoe ta' perloe mempoenjaï saksi lagi. Soerat-soerat jang dimaksoed disini mesti disematkan pada naskah akte tanggoengan (lihatlah pasal 5 (2)).

Sluiten