Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 7.

(1) . Het is niet geoorloofd, in eene akte anders dan op den voet van het vorig artikel of in de veranderingen en bijvoegingen, welke op den kant of voor het slot zijn gesteld, eenige overschrijving, tusschenvoeging of bijvoeging van woorden, letters of cijfers te doen, of die op eenige wijze uit te schrappen, of te doen verdwijnen en andere in de plaats daarvan te stellen, op straffe van nietigheid van de voor of in de plaats geschreven en van de tusschen of bijgevoegde woorden, letters of cijfers.

(2) . Indien doorhaling van woorden, letters of cijfers in eene akte noodig mocht zijn, moet zulks geschieden met eene dunne streep, zoodanig, dat leesbaar blijft wat er gestaan heeft; het getal der doorgehaalde woorden, letters of cijfers wordt op den kant der akte opgegeven, terwijl de doorhalingen door alle onderteekenaren van de akte moeten worden goedgekeurd.

(3) . Aan het slot der akte moet worden vermeld, of zij al dan niet met doorhalingen of bijvoegingen is verleden en, zoo ja, met hoevele.

De akten moeten goed leesbaar zijn, verkortingen mogen er niet in voorkomen evenmin open tusschenruimten; deze moeten door een sluitlijn voor verdere beschrijving onbruik-, baar worden gemaakt. Er mogen geen woorden tusschen de regels worden geschreven en gedrukt en dus ook geen boven elkaar staande door een streep gescheiden ter keuze,

kampong

Jaartallen en dagteekeningen, zoomede alle getallen ter bepaling van de hoeveelheid of hoegrootheid der zaken, welke in de akten worden vermeld, moeten in schrijfletters worden uitgedrukt, doch kunnen bovendien in cijfers worden geschreven.

desa

bijv.

Artikel 8.

22. De verlee ning van grossen en

(1). Alleen de wettige bewaarder van de minuut der akte van credietverband is bevoegd daarvan grossen of afschriften te verleenen.

Sluiten