Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pasal 7.

(1) . Ketjoewali peroebahan dan tambahan jang diseboet dalam pasal diatas, maka dalam soewatoe akte, atau dalam tambahan dan peroebahan tadi jang ditoeliskan di pinggir atau penoetoepan akte, tidak boléh mengganti, menjamboeng atau menambah perkataan, hoeroef atau angka, atau dengan djalan jang lain mentjoréng menghapoeskan atau mengganti perkataan dan lain-lainnja itoe; djika hal itoe dilakoekan, maka perkataan, hoeroef atau angka jang dipakai mengganti, menjamboeng atau menambah itoe tidak lakoe.

(2) . Bilamana perloe mentjoréng perkataan, hoeroef dan angka dalam sesoewatoe akte, maka pentjoréngan itoe haroes memakai garis jang ketjil flekali, sehingga perkataan, hoeroef atau angka tetap dapat dibatja, banjaknja perkataan, hoeroef atau angka jang ditjoréng haroes ditoeliskan di pinggir akte, sedang tjoréngan itoe haroeslah dilakoekan dengan sepakatnja jang bertanda-tangan di akte itoe.

(3) . Pada menoetoep akte itoe haroeslah diberitakan, adakah akte itoe pada waktoe diboewat memakai tjoréngan atau tambahan, kalau ada berapakah banjaknja.

Akte itoe haroes dapat dibatja terang, dan tidak botéh ada ringkasan perkataan atau antara jang terboeka; kelapangan itoe haroes dipenoehi dengan garis, soepaja ta' dapat dipakai tempat menoelis lagi. Antara baris-barisan tidak boléh ada perkataan ditoeliskan.atau ditjétak djadi soesoenan perkataan, jang dipertjeraikan dengan garis oentoek dipilih désa

, tidak boléh, seperti: .

kampoeng

Tahoen dan tanggal, begitoe poela angka-angka oentoek menentoekan banjak dan besarnja barang-barang, jang diseboetkan dalam akte, haroes ditoelis dengan hoeroef bijasa akan tetapi boléh djoega dengan angka.

Pasal 8.

22. Menerima- (1). Adapoen jang berhak akan memberikan grosse kan grosse dan dan salinan-salinan akte hanjalah penjimpan naskah akan salinan-salinan tanggoengan-oetang jang sah.

Sluiten