Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 9.

(1) . De minuten der akten worden, naar tijdsorde gerangschikt, jaarlijks, ter bewaring door den ter plaatse met het verlijden belasten ambtenaar, samengevoegd in een boekdeel, op den omslag waarvan door dien ambtenaar eene gedagteekende, door hem onderteekende verklaring wordt gesteld, vermeldende het jaartal en het aantal in het boekdeel vervatte minuten.

(2) . De bewaring der minuten en minutenbundels geschiedt op eene voegzame, veilige plaats.

De ambtenaar is verplicht de minuten der akten onder zich te houden d.w.z. hij mag ze voor geen doel afgeven, tenzij op rechterlijk bevel (K. 15 al. 4 jo. 32 al. 2). Het model eener verklaring als op de minutenbundel moet worden gesteld is hierachter opgenomen (model 2).

Artikel 10.

24. De inschrijving in openbare registers.

(1) . De akten van credietverband worden door den met het verlijden belasten ambtenaar naar tijdsorde, zonder eenige tusschenruimte, elk in een door een inktstreep afgesloten vak en onder een doorloopend nummer, ingeschreven in een jaarlijks af te sluiten, volgens het aan deze ordonnantie gehecht model Letter B opgemaakt openbaar register, hetwelk voorzien wordt van een alphabetischen klapper van de namen der gemeenten, binnen welker gebied de bezwaarde goederen zich bevinden of zullen bevinden.

(2) . De folio's van het register worden doorloopend genummerd en gewaarmerkt door een door het Hoofd van gewestelijk bestuur aan te wijzen landsdienaar.

(3) . Op de minuut en de grosse der akten wordt aanteekening gehouden van het folionummer en van het doorloopend aktennummer, waaronder de inschrijving is geschied.

23. De bews ' ring van de akten.

Sluiten