Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ingeval de schuldenaar zijn verplichtingen niet nakomt en het voldoen der verbintenis wordt verhaald op het verbonden goed, kan dat op bevel van den rechter publiek worden verkocht. Is zulks geschied, dan behoeft de kooper van de verbonden goederen de koopsom niet te storten bij den vendumeester, zoolang niet het verband is doorgehaald; dit geschiedt ook dan op aangifte van den verbandhouder; zoodra die doorhaling is geschied, is de Inlandsche bestuursambtenaar verplicht om van die doorhaling een afzonderlijke^ op ongezegeld papier te stellen verklaring op te maken, welke wordt ter hand gesteld aan. den verbandhouder ter afgifte aan den kooper van het goed (K. 30). Een model hiervan is hierachter opgenomen (model 4).

Onder § 13 is het geval besproken dat een derde in het bezit is gekomen van een deel van het verbonden goed en de geheele schuld heeft gekweten en daardoor in de rechten van den verbandhouder is getreden voor .wat betreft het overige verbonden goed.

Ter verzekering van zijn recht is hij verplicht om daarvan inschrijving te vorderen in het register; de dag van deze inschrijving zal door den ambtenaar op de grosse worden aangeteekend. De ambtenaar heeft het recht voor deze inschrijving een schadeloosstelling van ƒ 0.25 te vorderen. Krachtens den algemeenen regel van K. 15 al. 8 zou de schuldenaar met deze kosten moeten worden belast, de billijkheid kan echter meebrengen dat in dit geval de nieuwe schuldeischer betaalt.

De oorspronkelijke verbandhouder heeft dan slechts de doorhaling van het eerstgenoemde deel van het verbonden goed aan te vragen.

De doorhaling van het overige deel echter zal eerst geschieden nadat de nieuwe schuldeischer zijn recht als zoodanig zal hebben doen gelden of in de doorhaling zal hebben toegestemd (K. 23).

In beide gevallen moet die derde daarvan overeenkomstig artikel 12 aangifte doen. In artikel 12 al. 1 is nog bepaald dat de ambtenaar „zoo mogelijk" mede op de grosse een verklaring van doorhaling zal stellen. Daar grossen executoriale kracht hebben, verdient het aanbeveling zulks nimmer na te laten. arSL*?!

26. Voorzienin- (1) gen bij afwezig- van heid, vertrek ofyan (

Artikel 14.

Bij verlof, ontslag, schorsing of overplaatsing den ambtenaar, belast met het verlijden van akten :redietverband worden de onder diens berusting zijn-

Sluiten