Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overlijden van den bewaarder der akten.

de minuten, minutenbundels en registers bij een door beide partijen te onderteekenen, in drievoud opgemaakt proces-verbaal, overgenomen door den definitieven of tij— delijken wettigen vervanger of anderen, door het Hoofd van gewestelijk bestuur aangewezen bestuursambtenaar, te wiens overstaan de akten van credietverband alsdan zullen moeten worden verleden.

(2) . Bij overlijden van den ambtenaar, niet plaats vindend tijdens een hem verleend verlof, zoomede wanneer ingeval van verlof, ontslag, schorsing of overplaatsing als in de vorige alinea bedoeld, die ambtenaar door ziekte of anderszins niet in staat is zelf bij de overgave tegenwoordig te zijn, geschiedt de overneming op gelijke wijze ten overstaan van een te dien einde als vertegenwoordiger van de belangen van meerbedoelden ambtenaar door het Hoofd van gewestelijk bestuur aan te wijzen persoon, die het proces-verbaal van overneming mede onderteekent.

(3) . Zoo spoedig mogelijk nadat de verlofganger zijne werkzaamheden heeft hervat, dan wel na het optreden van den wettigen vervanger of opvolger van den met het verlijden van de akten van credietverband belasten ambtenaar, nadat inmiddels een ander bestuursambtenaar daarmede tijdelijk belast is geweest, worden de minuten, minutenbundels en registers eveneens met inachtneming van de bij alinea 1 van dit artikel voorgeschreven formaliteiten van den houder overgenomen.

Artikel 15.

Van de in het vorig artikel bedoelde processen-verbaal wordt een exemplaar ingediend aan het Hoofd van plaatselijk bestuur; de beide andere exemplaren zijn bestemd voor de onderteekenaren.

Het Hoofd van gewestelijk bestuur wijst als ambtenaren, ten wier overstaan de akten van credietverband worden verleden, niet bepaalde personen maar enkel zekere functionarissen, op Java gewoonlijk hoofden van districten, aan. Daardoor behoeft niet bij elke wisseling van personen een

Sluiten