Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nieuw aanstellingsbesluit te worden geslagen. Wel echter is voorgeschreven dat bij elke zoodanige wisseling een procesverbaal van overneming in drievoud moet worden opgemaakt. Het normale geval is, dat de nieuwe'functionaris het credietverbandarchief onmiddellijk van den aftredenden functionaris overneemt. Het is echter mogelijk dat tusschen dit aftreden en optreden een tijdsruimte ligt zoodat de aftredende functionaris niet in persoon zijn archief aan zijn opvolger kan overgeven. In dat geval kan een willekeurig door het Hoofd van gewestelijk bestuur aan te wijzen persoon, die dus geen bestuursambtenaar behoeft te zijn, als vertegenwoordiger van den afgetreden functionaris voor dezen het procesverbaal van overneming teekenen. De derde alinea van art. 14 schrijft voor, dat de tijdelijke vervanging zoo kort mogelijk moet duren en moet ophouden zoodra de oude functionaris weder zijn werkzaamheden aanvaardt of de nieuwe defrnitieve functionaris is opgetreden. Het model van een proces-verbaal van overneming, zooals dit bij elke wisseling in den persoon van den met het verlijden van akten belasten ambtenaar in drievoud moet worden opgemaakt, is hierachter opgenomen (model 5).

27. De kosten.

Artikel 16.

Aan de ambtenaren, belast met de in de vorige artikelen omschreven werkzaamheden, is verschuldigd:

a. voor de verleening van hun bijstand tot het verlijden van eene akte van credietverband, daaronder begrepen de inschrijving in het bij artikel 10 bedoeld openbaar register en de uitreiking van eene eerste grosse aan den houder van het verband .... ƒ 0.50;

b. voor het verleenen, na verkregen machtiging, van eene verdere grosse of voor de afgifte van een afschrift van een akte van credietverband . ƒ 0.25;

c. voor het verleenen van inzage, behalve op vordering van Landsdienaren, die ambtshalve tot raadpleging verplicht zijn, van de minuten, minutenbundels of. registers, voor elk kwartier of gedeelte daarvan ƒ 0.25;

d. voor de bij het tweede lid van artikel 23 van het Koninklijk besluit van 6 Juli 1908 No. 50 (Indisch Staatsblad No. 542) bedoelde inschrijving in het bij artikel 10 vermeld register / 0.25;

Sluiten