Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

e. voor de afgifte van eene schriftelijke verklaring, bedoeld bij artikel 33 van het evenvermeld Koninklijk besluit .....ƒ 0.25.

Artikel 17.

(1) . De bij het eerste lid van artikel 4 bedoelde hoofden of andere leden van het bestuur van Inlandsche gemeenten kunnen voor elke akte, bij de opmaking waarvan zij hun bijstand verleenen, van den verbandgever ieder eene vergoeding vorderen van ......... f 0.25.

(2) . Bovendien hebben zij aanspraak op vergoeding door den verbandgever, of indien bijstand is verleend bij het opmaken van meerdere akten, door de gezamenlijke verbandgevers van de gemaakte reis-, verblijf- en andere kosten, ten bedrage, voor iederen verbandgever bepaald door den ambtenaar, te wiens overstaan de akte is verleden.

De kosten van de akte, van de inschrijving en van de grosse zijn voor rekening van den schuldenaar, indien het tegendeel niet bedongen is. De doorhaling van het verband geschiedt kosteloos (K. 15 al. 8).

Daar de administrateur en de employé's van de afdeelingsbank en het meerendeel der bestuursleden niet behooren tot de landsdienaren die ambtshalve tot raadpleging zijn verplicht, zullen zij, willen zij inzage nemen van minuten of registers, aan den betrokken ambtenaar schadeloosstelling moeten betalen.

De verschillende schadeloosstellingen in artikel 16 genoemd, komen ten bate van den ambtenaar met de werkzaamheden belast. Hij wordt over deze inkomsten niet in de bedrijfsbelasting aangeslagen.

Terwijl krachtens artikel 17 de desahoofden of bestuursleden, die bij het verlijdën van de akte tegenwoordig zijn, ten einde te constateeren dat de verbandgever rechthebbende is op de goederen die worden bezwaard, voor schadeloosstelling in aanmerking komen, is dit niet het geval met de desa-hoofden of bestuursleden, zoo dit andere personen zijn, dan bovengenoemden die den persoon van den verbandgever moeten identificeeren en evenmin met de getuigen bedoeld in art. 4 al. (3).

Sluiten