Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

e. boewat pemberian soerat keterangan jang dimaksoed pada pasal 33 firman Radja jang baroe terseboet ƒ 0-25.

Pasal 17.

(1) . Tijap-tijap kepala désa atau anggota pemerintah désa jang lain jang terseboet dalam ajat pertama pasal 4, boléh minta kepada pemberi tanggoengan boewat tijap akte, jang pada waktoe diboewat dalam pertolongannja ganti keroegian f 0.25.

(2) . Lagi poen kepala atau anggota pemerintah désa itoe mempoenjaï hak atas oewang djalan, ongkos menginap d.1.1. dari tijap-tijap pemberi tanggoengan-oetang; bilamana pertolongannja bagi beberapa pemboewatan akte, maka ongkos-ongkos itoe ditanggoeng bersama-sama oléh pemberi-pemberi tanggoengan dan berapa banjaknja tijaptijap pemberi tanggoengan haroes membajar, itoelah ditentoekan oléh amtenar, jang menghadiri pemboewatan akte itoe.

Ongkos-ongkos akte, memboekoekan dan grosse ditanggoeng oléh jang beroetang, ketjoewali kalau lebih doeloe didjandjikan akan dibajar oléh si berpijoetang. Menghapoeskan tanggoengan dilakoekan dengan pertjoema (K. 15 ajat 8).

Dari sebab administrateur afdeeling bank dan pegawainja, djoega kebanjakan dari anggota bestuurnja, boekan pegawai negeri, jang menoeroet pekerdjaannja diwadjibkan akan membatja naskah atau register, maka bila merékaitoe hendak membatja naskah dan register itoe, haroes membajar ganti keroegian pada amtenar jang bersangkoetan.

Adapoen matjam-matjam ganti keroegian jang terseboet dalam pasal 16 jaïtoe oentoek amtenar jang diserahi pekerdjaan itoe. Penghasilan itoe tidak dikenakan padjak pentjaharian.

Menoeroet pasal 17 kepala-kepala désa atau anggota pemerintah désa jang menghadiri pemboewatan akte oentoek menerangkan soenggoeh tijadanja pemberi tanggoengan mempoenjaï hak atas barang jang ditanggoengkannja itoe, haroes dapat ganti keroegian; tetapi kepala atau anggota pemerintah désa itoe tidak dapat ganti keroegian itoe, bila orang lain jang haroes memberi keterangan dalam hal jang terseboet diatas itoe; poen saksi-saksi jang terseboet dalam pasal 4 ajat (3) begitoe poela.

Sluiten