Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28. Het toezicht over de betrokken ambtenaren.

Toch zullen ook dezen wel voor een schadeloosstelling in aanmerking willen worden gebracht.

Artikel 18.

Met het toezicht op de vervulling van de werkzaamheden, welke aan de bij artikel 9 bedoelde ambtenaren als zoodanig zijn opgedragen, zijn belast de door het Hoofd van gewestelijk bestuur daartoe aan te wijzen Landsdienaren.

Artikel 19.

(1) . Zoo dikwijls zij zulks noodig achten, doch minstens eenmaal 's jaars, vervoegen de in het vorig artikel bedoelde landsdienaren zich ten kantore van iederen aan hun toezicht onderworpen ambtenaar tot het nazien van de minuten der inmiddels verleden akten en de vergelijking daarvan met de registers, ten einde na te gaan of de voorschriften van het Koninklijk besluit van 6 Juli 1908 No. 50 (Indisch Staatsblad No. 542) en van deze ordonnantie behoorlijk zijn nageleefd.

(2) . In de registers wordt aanteekening gehouden van de gedane opnemingen, met vermelding van het getal der daarin sedert de laatste opneming ingeschreven akten, terwijl, na verificatie, de ingevolge het eerste lid van artikel 9 gestelde verklaring op inmiddels aangelegde minutenbundels door den toezicht houdenden landsdienaar voor gezien en accoord bevonden geteekend wordt.

Artikel 20.

(1) . Bij ontdekking van eenige overtreding maakt de toezicht houdende landsdienaar daarvan proces-verbaal op en teekent hij zijne bevinding tevens aan op de minuut der akte, waarop het feit betrekking heeft.

(2) . Van dit proces-verbaal wordt aan dengene, die de overtreding heeft begaan, een afschrift ter hand gesteld.

Sluiten