Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 21.

Het proces-verbaal, bedoeld bij het vorig artikel, wordt door den betrokken landsdienaar opgezonden aan het Hoofd van plaatselijk bestuur, onder wien de in overtreding bevonden ambtenaar ressorteert, door welk bestuurshoofd het noodige tot de vervolging wordt verricht.

29. De straffen

Artikel 22.

De met het verlijden, de registreering, de bewaring als anderszins van de akten van credietverband belaste ambtenaren dan wel hunne tijdelijke vervangers worden gestraft:

a. met eene geldboete van ƒ1.—(een gulden) tot ƒ 50.— (vijftig gulden) bij weigering of nalatigheid om de onder hen berustende minuten van akten en registers aan de krachtens het bepaalde bij artikel 18 voor het toezicht op de vervulling van hun ambt aangewezen personen ter hand te stellen;

b. met eene geldboete van ƒ1.—(een gulden) tot ƒ 10.— (tien gulden) ingeval van andere overtredingen van de in het eerste lid van artikel 19 aangeduide voorschriften.

Artikel 23.

De vervolgingen ter zake van de in het vorig artikel aangeduide feiten vervallen door verloop van den tijd van drie jaren.

Sluiten