Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oewang besarnja tidak lebih dari seriboe roepijah) [men-

] ;

jaïtoe jang minta beroetang, jang terseboet, „pihak jang pertama."

Kedoewa, seorang bangsa Belanda bernama Johannes

Slot, ketika ija lagi ketjil bernama . ,

^kerdjaan nja atau djabatannja adjunct-administrateur dari Tjiandjoersche Afdeelingsbank, dan sekarang beroemah di Kampoeng Kadjaksan, district Tjiandjoer, afdeeling Tjiandjoer, residentie Prijangan, dan lagi ija mendjalankan perkara ini (boewat dirinja sendiri) mendjadi wakil

seorang bangsa bernama Tjiandjoersche

Afdeelingsbank, ketika ija lagi ketjil bernalma ,

dan sekarang beroemah di Tjiandjoer, district Tjiandjoer,

afdeeling Tjiandjoer, residentie Prijangan, .

jaïtoe jang memberi oetang, jang diseboet „pihak jang kedoewa." | _

Pihak jang kedoewa itoe terkenal kepada saja dan pihak jang pertama soedah diterangkan kepada saja oléh saksi bernama Matahir pekerdjaan djoeroetoelis désa, beroemah

di désa Pataroeman, district Soekanegara, dan

pekerdjaan beroemah di , district

,;;.Maka] harta-bendanja jang dimasoekkan mendjadi tanggoengan] credietverband soedah diterangkan kepada saja oléh saksi bernama Moesa, kepala désa, beroemah di désa Gedangan, district Soekanegara [terkenal kepada saja; diterangkan kepada saja dengan soerat-soerat jang dilampirkan akte ini] | ■ '

Maka pihak jang pertama itoe adalah ija mengakoe beroetang kepada pihak jang kedoewa itoe, jaïtoe beroetang oewang, banjaknja 200 (doewa ratoes) roepijah, .... sén, dan kedoewa pihak itoe mengakoe, bahwa soedah moepakat sebelah menjebelah.____

Dan lagi oléh pihak kedoewa belah itoe soedahlah diterangkannja, bahwa oetang itoe terbit oléh karena. mem-

djadi wakil seorang bangsa. ketika ija lagi ketjil bernama

sekarang beroemah di

afdeeling

, bernama ,

, dan

. . . , district ,

residentie (Gouvernement)

Sluiten