Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(d.U. perdjandjian tentang hal [harta-benda jang dimasoekkan credietverband).

Lagi poela kedoewa pihak itoe memberi-tahoekan, bahwa kantor saja dipilihnja dan ditetapkannja mendjadi tempat kedoedoekannja (domicilie) pada hal hendak mendjalankan barang soewatoenja jang terbit daripada perdjandjian ini. Bahwa sesoenggoehnja maka soerat perdjandjian ini diboewatkan dan didjadikan di Soembersari pada hari jang terseboet diatas itoe, jaïtoe dihadapan saksi jang menghadap saja djoega bersama-sama dengan doewa pihak itoe. Sebagai lagi soerat perdjandjian ini soedah dibatjakan dan diterangkan boenfifeja kepada kedoewa pihak itoe dan kepada saksi-saksi dengan disalin dalam bahasa anak-negeri, laloe diboeboehtanda-tanganoléh pihak jang kedoewa, saksi bernama Matahir dan saja, maka pihak jang pertama. dan saksi bernama Moesa tidak boeboeh tanda-tangan, oléh sebab Martawidjaja katanja tidak pandai menoelis dan tangannja Moesa sakit.

Tertoelis dengan satoe perkataan jang1 diparang dan satoe perkataan jang ditambah ■

(t.t) J. Slot. Matahir. Sastradipoera.

Sluiten