Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Model proces-verbaal van overgave en overname (zie blz. onder artikel 12, 13).

Heden den negentien honderd

hebben wij ondergeteekenden: van beroep

(krachtens besluit van het Hoofd van gewestelijk bestuur van ddo No aangewezen

als vertegenwoordiger van de belangen van

van beroep ) en van beroep

krachtens besluit van het Hoofd van gewestelijk bestuur van , ddo No. . . .

aangewezen als (definitieven of tijdelijken) wettigen (vervanger of opvolger) van eerstgenoemde,

Overgegeven en overgenomen.

le minuten bundels bevattende alle minuten van

akten van credietverband hier ter plaatse opgemaakt in de jaren tot en met ;

2e. .... minuten genummerd tot en met . . .

opgemaakt in den loop van dit jaar;

3e registers van de jaren , . . . .

tot en met , vermeldende de in die jaren hier

ter plaatse opgemaakte credietverbandakten, met de bij die registers behoorende alfabetische klappers;

4e. een gelijksoortig register voor het loopende jaar en een daarvan bijgehouden duplicaat beide met een alfabetische klapper.

en hebben wij van deze overgave en overname dit proces-verbaal in drievoud opgemaakt om te dienen waar en wanneer zulks zal behooren.

Gedaan te den

!origineel duplicaat triplicaat

Voor de overname

Voor de overgave

Sluiten