Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Dikemoedijan hari merékaitoe djangan memandang pekerdjaan itoe hanja satoe kebadjikan ra'jat, jang meréka boléh kerdjakan dengan sekehendak hatinja, tetapi hendaknja sebagai pekerdjaan jang perloe didjalankan sebab kewadjiban djabatannja ')•

5. Apa jang telah terseboet itoe mengandoeng poela pengharapan Toewan-Besar, soepaja Kepala-kepala pemerintahan daérah dalam hal ini memberi tjontoh dan pimpinan jang perloe kepada pegawai jang dibawahnja, serta mengawas-awasi, adakah merékaitoe mentjoekoepi perintah itoe atau tidak.

6. Meskipoen apa jang dioentoekkan boewat pekerdjaan pindjaman peroesahaan tanah Boemipoetera boléh diharap akan mendapat pertjampoeran loewar bijasa dari ToewanBesar Goebernoer-Djenderal, tetapi Toewan-Besar sebaliknja mentjegah kelakoean jang tergopoh-gapah, ketelandjoeran atau tidak setimbang dengan keadaan masingmasing tempat.

7. Kelakoean jang seroepa itoe pertama-tama haroes didjaga pada waktoe mendirikan loemboeng-loemboeng désa *); loemboeng itoe djangan dipaksakan kepada ra'jat, tetapi ra'jat haroes berangsoer-angsoer dapat mengetahoei goenanja loemboeng itoe; oentoek diketahoeinjapertamatama bangoenan itoe perloe dapat mentjoekoepi keperloean lingkoengan, tempat loemboéng itoe akan diadakan.

8. Lebih-lebih haroes diperhatikan, bahwa dengan pendirian afdeeling bank, tidak sekali-kali ada maksoed akan memadamkan kehendak pihak partikoelir dalam hal

>) Oentoek menjelesaikan rentjana peri hal kewadjiban amtenar pemerintahan Boemipoetera tentang loemboeng désa dan afdeeling bank lihatlah § 34 dibawah ini dan pendahoeloean dan isi „Petoendjoek goena roemah tangga, pengoewasaan dan pengawasan atas bank désa, jang dikeloewarkan oléh Pekerdjaan pindjaman ra'jat dalam tahoen 1917, dan lihatlah pekerdjaan jang sematjam itoe tentang Loemboeng désa, dan lihatlah soerat sebaran „amtenar Pemerintahan dan afdeeling bank". Ketiga pekerdjaan itoe ditoelis dalam bahasa Belanda dan Melajoe dan dikirimkan dengan pengantaraan Kepala-kepala pemerintahan daérah kepada sekalijan amtenar pemerintahan Boemipoetera di tanah Djawa dan Madoera.

-) Begitoe djoega bagi bank-désa.

Sluiten