Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ligt het particulier initiatief te doodpn, doch integendeel er naar moet worden gestreefd de lust van particulieren op te wè&jken om aan deze publieke zaak mede te werken.

9. Dergelijke banken komen het meest tot haar recht, niet als het betrokken bestuurshoofd de leiding geheel aan zich trekt, doch als zij steunen op de belangstelling van velen, wat aanleiding geeft tot gedachtenwisseling bij het zoeken naar den juisten weg en waardoor de taak van den leider aanmerkelijk kan worden verlicht.

10. De bankbesturen kunnen zich beschouwen als leidende colleges, waarin de actieve deelneming van velen noodig is, wat nog het onschatbare voordeel heeft dat kan worden tegengegaan de vaak voorkomende neiging om te verwaarloozen, wat voorgangers hebben begonnen en dat kan worden vastgelegd hetgeen in de praetijk doeltreffend is gebleken.

11. Aan de Hoofden van gewestelijk bestuur wenscht de Gouverneur-Generaal daarbij mede op te dragen de zorg voor die noodige eenheid en continuïteit.

12. Zij zullen als het ware de superintendentie moeten uitoefenen over de credietinstellingen, met dien verstande dat het initiatief van plaatselijke ambtenaren en particulieren niet worde belemmerd en aan de bankbesturen de vrije hand worde gelaten.

13. WatBBu gaat de bijzonderheden van het hierboven in algemeenretekken geschetst be$tviursbeginsel, dienaangaande zullen UHEdG. de noodige inlichtingen worden verstrekt door den tijdelijken Inspecteur van het Inlandsen Landbouwcredietwezen ')» die te dier zake van de noodige instructies is en zal worden voorzien.

14. Niet overbodig schijnt het den Landvoogd hierbij te doen opmerken, dat die Inspecteur voor de richtige vervulling zijner taak moet kunnen beschikken over de meest volledige gegevens nopens de in de praktijk verkre-

i) Sinds 1912 adviseur voor het Volkscfl&di«twezen.

Sluiten