Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33. Handhaving van het standpunt van de Regeering in 1912.

gen ervaringen en dat mitsdien de betrokken ambtenaren hem in de gelegenheid dienen te stellen om kennis te nemen van al hunne verrichtingen en bemoeiingen ter zake ook waar zij mochten meenen krachtens hunne ambtelijke functie niet daartoe gehouden te zijn.

15. Door de mededeeling van het vorenstaande, met verzoek daaraan het vereischte gevolg te willen geven, heb ik de eer aan eene opdracht van den Gouverneur-Generaal te voldoen.

De Gouvernements Secretaris, (w.g.) HULSHOFF POL.

Circulaire van den Directeur van Binnenlandsch Bestuur van 17 September 1912 No. 4877 ')•

De tot dusver verkregen uitkomsten doen het den Gouverneur-Generaal raadzaam achten, dat op den ingeslagen weg stelselmatig en met kracht worde voortgegaan en mitsdien door samenwerking van belangstellenden in en buiten 's Lands dienst onderling en met de belanghebbenden zeiven, zoomede door het verspreiden van kennis aangaande goede beginselen omtrent financieel beheer en coöperatie onder de Inlandsche ingezetenen, het Volkscredietwezen allerwege, waar het verondersteld wordt een nuttige rol te kunnen vervullen, worde uitgebreid en bevestigd.

Taak van de bestuursambtenaren. Op den voorgrond blijft daarbij mitsdien de verplichting van de bestuursambtenaren staan om, te rade gaande met den door de Regeering aangestelden adviseur, daartoe naar hun beste vermogen mede te werken, met dien verstande, dat zij

i) In 1912 werd de dienst van het Inlandsen Credietwezen sindsdien aangeduid met den meeromvattenden term „Volkscredietwezen," gereorganiseerd. De Regeering machtigde daarop den Directeur van Binnenlandsch Bestuur om tot toelichting van de getroffen maatregelen de bovengenoemde circulaire aan de Hoofden van gewestelijk bestuur uit te vaardigen. Het hier volgende vormt een gedeelte van den inhoud van dat rondschrijven.

Sluiten