Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boléh minta bantoean pegawai negeri dari pekerdjaan lain-lain, jang menoeroet djabatannja, sifatnja dan keadaan hatinja dalam hal itoe boléh diminta pertolongannja, dan bantoean orang-orang partikoelir jang baik-baik.

Soerat-édaran Pemerintah jang terseboet lebih doeloe ') berlakoe di seloeroeh tanah Djawa dan Madoera dan boléh dipandang sebagai tjontoh boewat di daérah-daérah tanah Seberang, bilamana di tempat itoe njata perloe oentoek mengadakan pekerdjaan pindjaman ra'jat; toedjoean mana jang haroes ditoeroeti pada waktoe mengadakan pekerdjaan itoe, itoelah bergantoeng kepada keadaan satoesatoe tempat.

34. Keterangan péndék bagaimana amtenar pemerintahan Boemipoetera mesti berlakoe terhadap kepada bank-afdeeling.

Oléh sebab ambtenar pemerintahan Boemipoetera bergaoel sehari-hari dengan Boemipoetera, maka ija dipandang amtenar jang terpatoet oentoek menjelidiki hasil bank-bank ra'jat tentang kema'moeran ra'jat. Bahkan orang dapat menjeboetkan jang bank-bank ra'jat itoe, djika tidak ada bantoean baik dari amtenar Boemipoetera, soesah akan dapat mendjalankan pekerdjaannja dengan sebenar-benarnja. Inipoen artinja boekannja amtenar itoe haroes toeroet mendjalankan pekerdjaan bank. Boewat itoe bank itoe mempoenjaï pegawai sendiri. Akan tetapi bank itoe perloe diindahkan oléh amtenar itoe soenggoeh-soenggoeh dalam segala hal djika bank itoe tidak dapat bantoean dari ra'jat jang berkepentingan. Bank ra'jat itoe bermaksoed akan memadjoekan kema'moeran ra'jat tetapi adakah ija dapat mentjapai maksoednja? Adakah si pemindjam tertolong oléh oewang jang diberinja pindjam ? Dapatkah merékaitoe membajar pokok, oetang dan boenganja dari pendapatannja dengan tidak meroesak harta bendanja? Adakah waktoe pembajarannja dipilih dengan baik ? Adakah pegawai bank bangsa Boemipoetera mendjalankan kewadjibannja dalam pekerdjaan loewar dengan patoet, tidak pandang orang dan memperhatikan maksoed bank serta kepentingan si pemindjam jang dapat diartikan? Adakah maksoed bank itoe dari djalan pekerdjaan jang ditoeroetnja dan peratoeran-

l) Soerafrédaran Sekertaris Goebernemén tanggal 1 Maart 1906 No. 597, lihatlah diatas.

Sluiten