Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1

]

38. Sikap prijaji Boemipoetera terhadap kepada koperasi Boemipoetera jang didirikan diloewar oesahanja.

Segala sesoewatoe itoe mendjadikan perloe soepaja naksoed prijaji Boemipoetera jang berkehendak mendirican perkoempoelan koperasi bagi ra'jat itoe ') dengan setahoe pemerintah bangsa Éropah dan amtenar bangsa iropah itoe meminta poela timbangan ahli, jaïtoe amtenarimtenar Pekerdjaan pindjaman ra'jat.

Diréktoer Pemerintahan-dalam-Negeri (b.t.) Tollenaar.

Soerat édaran Diréktoer PemerMjiahan-dalam-Negeri tanggal 1 Maart 1915 No. 1596.

Menoeroet pemberi-tahoean Penasihat Pekerdjaan pindjaman ra'jat kepada saja adalah saja berharap soepaja Tóewan-toewan soedi memperhatikan akan hal-hal, jang menoendjoekkan bahwa pada ra'jat Djawa telah lahir kehendak oentoek dapat kemerdékaan dalam hal pekerdjaan itoe.

Di keresidénan Kediri dan Madioen dalam beberapa désa adalah didirikan roemah tempat memindjam jang sekali-kali tidak dipaksa. Roemah tempat memindjam itoe berdiri diloewar oesaha pemerintah désa, bekerdja semata-mata dengan perkakas kerdja jang terdapat dalam désa itoe memegang boekoe sendiri serta diboewat dan berkoewasa sebagai roemah tempat memindjam désa jang didirikan oléh Pemerintah dengan nama bank désa.

Pendirikan dan pemerintah bank jang terseboet pertama itoe menjatakan tidak soekanja dalam hal itoe pemerintah désa atau prijaji Boemipoetera toeroet tjampoer djoega merékaitoe tidak soeka berhoeboengan dengan bank afdeeling, tetapi dengan soekanja sendiri merékaitoe

Oentoek mendapat pertolongan dan nasihat maka orangorang jang mendirikan koperasi itoe boléh menghadap Penasihat Pekerdjaan pindjaman ra'jat, jang djoega diberi izin dan kesempatan oléh Departemén Djoestili, bila dipintakan, oentoek memberi nasihat, tentang memboewat statuten dari perkoempoelan koperasi jang lain-lain (perkoempoelan pernijagaan, koperasi hasil, koperasi modal d.s.b.)-

Sluiten