Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gesteld onder contröle en toezicht van de ambtenaren van het Volkscredietwezen, wier adviezen omtrent de boekhouding, de wijze van uitleenen en de renteberekening zij volgen.

Nu doet zich de vraag voor, welke houding de Inlandsche bestuursambtenaren tegenover deze uitingen van den volksgeest zullen aannemen, een houding welke van te meer belang is, omdat ook reeds in andere gewesten dergelijke uitingen zijn geconstateerd.

Waar op Java de geheele Overheidsbemoeiing met de volkshuishouding in handen van ambtenaren is, daar loopen niet alleen deze laatsten ten slotte gevaar tot de overtuiging te geraken, dat deze toestand de meest wenschelijke is en dientengevolge moet worden bestendigd, maar zal ook in vele gevallen de bevolking de meening zijn toegedaan, dat zij zich niet mag plaatsen op het reeds door de Overheid betreden terrein.

Zoo is mij bekend, dat soms het dorpsbestuur aan dorpsgenooten verbiedt om aan elkander padi te leenen tegen rentebeding, als er een gemeentelijke padiloemboeng in het dorp gevestigd is, daar dat bestuur zulks beschouwt als een ongeoorloofde concurrentie aan een Overheidsinstelling. Ik ben er dan ook van overtuigd dat vele Inlandsche hoofden het oprichten van bankjes als hoogeromschreven óf ongeoorloofd zullen achten óf, indien zij zich daartegen niet verzetten, zich toch zullen willen bemoeien met den gang van zaken, zelfs tegen den zin der oprichters, ook wanneer zulks uit een politioneel oogpunt beschouwd geenszins noodig is.

Noch het een noch het ander schijnt mij gewenscht.

Wanneer is gebleken dat in een desa plannen zijn gevormd tot het oprichten van een dorpsbankje buiten het desabestuur om, dan behooren deze voornemens m.i. niet te worden tegengewerkt, doch zou de betrokken Inlandsche bestuursambtenaar aan de oprichters den raad kunnen geven zich te wenden tot den ambtenaar voor het Volkscredietwezen. Daarentegen komt het mij voorshands ook niet gewenscht voor, dat voor de oprichting van meer-

Sluiten