Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ada dibawah pemeriksaan dan pengawasan amtenar pekerdjaan pindjaman ra'jat, jang nasihatnja dalam hal memegang boekoe, djalan memberi pindjaman dan menghitoeng boenga ditoeroetnja.

Sekarang timboellah pertanjaan, bagaimana sikap prijaji Boemipoetera terhadap kepada pergerakan ra'jat itoe, sebab hal itoe penting sekali, teristiméwa sekarang di daérah lain-lain telah tampak pergerakan jang sebagai itoe.

Dari sebab di tanah Djawa tjampoernja Pemerintah dengan roemah ra'jat didjalankan oléh amtenar-amteiaar, maka adalah bahaja, pertama amtenar-amtenar itoe nanti dapat pikiran, bahwa keadaan itoelah jang terbaik dan oléh karena itoe haroes dikoewatkan, kedoewa ra'jat dalam kebanjakan hal akan mengira, bahwa merékaitoe tidak boléh melakoekan sesoewatoe akan kebadjikannja sendiri djika tidak ditjampoeri amtenar, pada hal itoelah jang disoekaï Pemerintah.

Begitoelah saja telah mengetahoei, bahwa atjap kali pemerintah désa melarang kepada teman sekampoengnja memindjamkan padi dengan memakai boenga, bilamana dalam désa itoe telah ada loemboeng désa, sebab pada pikirannja hal itoe bersaingan dengan loemboeng désa dan hal itoe tidak boléh diizinkan. Saja boléh pastikan, bahwa kebanjakan kepala-kepala Boemipoetera akan memandang pendirian bank jang terseboet diatas itoe sebagai tidak sah atau, bila merékaitoe tidak menjangkal, tentoe ija hendak mentjampoeri pekerdjaan itoe, walau tidak disoekaï oléh orang-orang jang mendirikannja, sekalipoen dan meskipoen hal itoe menoeroet peri hal kepolisian sekali-kali tidak perloe.

Segala hal itoe saja rasa tidak baik.

Bilamana ternjata, bahwa dalam sesoewatoe désa ada maksoed boewat mendirikan satoe bank désa diloewar oesaha pemerintah désa, maka sepatoetnjalah pada pikiran saja maksoed itoe djangan dirintangi, tetapi hendaknja prijaji Boemipoetera jang bersangkoetan memberi nasihat kepada orang-orang jang mendirikannja, soepaja merékaitoe minta pertolongan amtenar bagi Pekerdjaan pindjaman ra'jat. Sebaliknja sepandjang pendapatan saja boewat

No. 35/B.B. 7

Sluiten