Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genoemde dorpscredietinstellingen propaganda wordt gemaakt door ambtenaren, hetzij van het Bestuur, hetzij van het Volkscredietwezen.

De Directeur van Binnenlandsch Bestuur, (w.g.) Tollenaar.

39. De districtshoofden belast met het verlijden van akten van toetreding tot of uittreding uit een coöperatieve vereenigtag-

Bij. ordonnantie van 13 October 1917 Staatsblad No. 617 zijn, behalve de notarissen en de besturende Europeesche ambtenaren (dezen echter met uitzondering van de Hoofden van gewestelijk bestuur), de districtshoofden aangewezen als ambtenaren ten wier overstaan akten van toetreding tot of uittreding uit een coöperatieve vereeniging kunnen worden verleden. Het voorschrift geldt enkel coöperatieve vereenigingen opgericht volgens de verordening op de coöperatieve vereenigingen (Staatsblad 1915 No. 431).

De in hoofde genoemde verordening, modellen van de daarin bedoelde akten, de voorwaarden, waaraan bij het opmaken van deze akten moet worden voldaan, zijn te vinden in de door den dienst van het Volkscredietwezen uitgegeven „Verzameling van wettelijke voorschriften betrekking hebbende op coöperatieve vereenigingen, met korte toelichting op eenige daarvan", waarnaar moge worden verwezen. Dit boekje is door tusschenkomst van het Hoofd van gewestelijk bestuur o.a. aan alle districtshoofden of Java en Madoera toegezonden.

Sluiten