Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III.

40. De Centrale Kas voor het < Volkscredietwezen. ,

Eenige aangelegenheden met het volkscredietwezen verband houdende voor den Inlandschen bestuursambtenaar van belang.

De Centrale Kas werd opgericht bij Koninklijk besluit rm 10 Mei 1912 No. 118 Ind. Staatsblad No. 393, gewijzigd bij Koninklijk besluit van 30 Mei 1918 No. 23 (Ind. Staatsblad No. 848) en trad op 1 Januari 1913 in werking, Zï\ is rechtspersoon en te Batavia gevestigd. Haar bestemning is het verstrekken van bedrijfsmiddelen aan en het n belegging nemen van gelden van volkscredietinstellingen en het geven van raad en hulp in het beheer van zoodanige credietinstellingen. De verhouding van de Centrale Kas tot het Gouvernement is geheel commercieel. Zij betaalt voor het haar door het Gouvernement verschafte grondkapitaal een rente gelijk aan de gemiddelde rente die het Gouvernement zelf voor de door of ten behoeve van Nederlandsch-Indië aangegane geldleeningen moest betalen op het tijdstip,^ waarop het aan de Centrale Kas de gelden in leen verstrekte. Voorts komen alle kosten van de Centrale Kas, ook de bezoldiging van haar personeel ofschoon dit uit Gouvernementsambtenaren bestaat, ten laste van haar bedrijf. Ten slotte is de Centrale Kas geheel zelf aansprakelijk voor de voldoening van haar verbintenissen en niet het Gouvernement. Dit alles verplicht haar ook tegenover de afdeelingsbanken streng commercieel op te treden d.w.z. bij de bepaling van haar rente en van het bedrag, waarvoor zij aan een afdeelingsbank crediet wil geven, enkel rekening te houden met de credietwaardigheid dier instelling. Hierin nu ligt onder meer de beteekenis van de Centrale Kas, dat zij door haar credietopening de betrokken bank stempelt

Sluiten