Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BAB III.

40. Kas Centraal bagi Pekerdjaan pindjaman ra'jat.

Beberapa perkara jang berhoeboengan dengan pekerdjaan-pindjaman ra'jat jang bergoena bagi prijaji Boemipoetera.

Adapoen Kas Centraal didirikan dengan firman Radja tanggal 10 Mei tahoen 1912 No. 118 Staatsblad Hindia No. 393, dioebah pada firman Radja tanggal 30 Mei 1918 No. 23 (Staatsblad Hindia No. 848) serta moelaï berlakoe tanggal 1 Januari 1913. Kas itoe adalah toeboeh jang disahkan dan ada di Betawi. Maksoednja kas itoe, jaïtoe oentoek memberi modal kepada bank-bank ra'jat dan menjimpan oewang bank-bank itoe serta memberi nasihat dan pertolongan dalam hal memegang bank-bank ra'jat jang sebagai itoe. Sikap Kas Centraal itoe terhadap kepada Goebernemén semata-mata sebagai badan pernijagaan. Kas itoe membajar boenga pokok modal jang diberikan oléh Goebernemén kepadanja sama dengan boenga jang Goebernemén haroes bajar boewat pindjamannja oentoek keperloean Hindia-Belanda pada waktoe wang itoe dipindjamkan kepada Kas Centraal. Segala ongkos-ongkos Kas Centraal, djoega gadji pegawainja, walau pegawai itoe terdjadi daripada amtenar-amtenar Goebernemén, ditanggoeng oléh Kas itoe sendiri. Penghabisannja Kas Centraal poela jang menanggoeng sama sekali boewat mentjoekoepi perdjandjiannja, boekan Goebernemén. Segala hal itoe mewadjibkan poela Kas itoe berlakoe sebagai badan pernijagaan terhadap kepada bank afdeeling-afdeeling, jaïtoe pada waktoe menentoekan boenga, dan djoemlah wang, jang akan dipindjamkannja kepada bank afdeelingafdeeling dengan mengingati kekoewatan bank itoe. Itoelah kebaikan Kas Centraal itoe jaïtoe, bahwa djika Kas Centraal itoe memberi pindjaman kepada soewatoe bank,

Sluiten