Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot een instelling die het vertrouwen, dat zij van de geldbeleggers geniet, niet ontleent aan een geldelijke aansprakelijkheid van het Gouvernement die niet bestaat, maar aan eigen deugdelijkheid. Bovendien verhoogt de Centrale Kas die deugdelijkheid door ter beschikking van de banken te stellen een staf van ambtenaren in staat om de boekhouding der instellingen te verbeteren en te controleeren.

Het grondkapitaal der Centrale Kas is gesteld op een maximum van ƒ5.000.000.—, dat haar op de bovenvermelde voorwaarden door het Gouvernement wordt verschaft. De Directeur van de Centrale Kas is ondergeschikt aan den Directeur van Binnenlandsch Bestuur. Bovendien wordt op den toestand en het beheer van de Centrale Kas toezicht uitgeoefend door een Commissie van Toezicht en Bijstand, bestaande uit minstens drie leden door den Gouverneur-Generaal benoemd.

Alhoewel de Centrale Kas in den regel slechts crediet verstrekt aan afdeelingsbanken en soortgelijke instellingen, is haar vrijheid gelaten om naar omstandigheden ook andere credietinstellingeu (gemeentelijke of coöperatieve) te steunen.

Steeds echter verleent zij enkel crediet in rekeningcourant, d.w.z. houdt zij zich de bevoegdheid voor het crediet te allen tijde op te zeggen, in welk geval de schuldenaar verplicht is zijn debet onmiddellijk aan te zuiveren. Voorts is de schuldenaar verplicht:

a. te allen tijde aan door de Centrale Kas speciaal daartoe aangewezen personen op haar verzoek toegang te verleenen tot het bedrijf en beheer in alle onder-' deelen;

b. aan de Centrale Kas geregeld toe te zenden een maandelijksche proefbalans;

c. aan de Centrale Kas op haar verzoek inlichtingen omtrent het bedrijf te verstrekken;

d. goedkeuring van de Centrale Kas af te wachten op de aanstelling van een administrateur;

e. zijn kasovervloed te storten bij de Centrale Kas. De Centrale Kas zal, door den vorm, waarin zij crediet verstrekt, een middel bij de hand hebben om een

Sluiten