Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mendjadikan bank jang bersangkoetan soewatoe bank jang dapat kepertjajaan dari penjimpan-penjimpan wang boekannja disebabkan oléh karena ditanggoeng wangnja oléh Goebernemén jang mémang tidak, tetapi dari sebab kebaikannja sendiri. Lagipoen Kas Centraal itoe menambah kebaikan bank itoe oléh memberi beberapa amtenar kepada bank-bank itoe jang pandai memperbaiki dan memeriksa boekoe bank-bank itoe.

Pokok modal Kas Centraal jang diberikan oléh Goebernemén dengan memakai perdjandjian, sebagai jang terseboet diatas ditetapkan, sebanjak-banjaknja ƒ 5.000.000.— Diréktoer Kas itoe adalah dibawah perintah Diréktoer Pejmerintah-dalam-Negeri. Lagi keadaan dan pegangan Kas itoe diamat-amati oléh Koemisi Pendjaga dan Pembantoe, jang terdjadi dari sekoerang-koerangnja tiga anggota jang diangkat oléh Toewan Besar Goebernoer-Djenderal.

Walaupoen Kas Centraal itoe bijasanja hanja memberi pindjaman kepada bank afdeeling-afdeeling serta kepada bank sematjam itoe sadja, diberi poela padanja kemerdékaan akan menoendjang bank pindjaman jang lain-lain (bank désa atau koperasi), djika dirasa boléh.

Tetapi selamanja Kas itoe memberi pindjaman dalam rekening-koran, artinja Kas itoe mempoenjaï kekoewasaan oentoek mentjaboet pindjaman pada sebarang témpoh; dalam hal itoe jang beroetang diwadjibkan dengan segera membajar loenas oetangnja. Jang beroetang diwadjibkan:

a. mengizinkan pada sebarang waktoe kepada orangorang jang ditoendjoekkan oléh Kas Centraal dan dengan permintaannja oentoek memeriksa pekerdjaan dan pengoewasaan bank itoe dalam segala bagiannja;

b. mengirim proefbalans boelanan pada waktoe jang tetap kepada Kas Centraal;

c. memberi keterangan atas permintaan Kas Centraal kepada Kas itoe tentang pekerdjaannja;

d. menoenggoe moepakatnja Kas Centraal oentoek mengangkat Administrateur;

e. memasoekkan kedalam Kas Centraal kelebihan kasnja. Maka Kas Centraal itoe oléh karena memberi pindjaman

dengan djalan sebagai itoe, mempoenjaï oepaja oentoek

Sluiten