Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i i

1 i

i i i

in

43. Kekoewatan keterangan soerat dibawah tangan.

ioerat itoe, tanda bekas djari itoe disertaï keterangan ang diberikan berhari-boelan dari notaris atau amtenar ain jang ditoendjoekkan pada ordonansi sehingga njata, >ahwa notaris atau amtenar itoe kenal pada jang bertanda )ekas djari itoe atau bahwa jang bertanda itoe telah diberiahoekan kepadanja, dan bahwa isi akte itoe telah diterangkan cepada jang bertanda bekas djari itoe dengan sedjelas-djeasnja serta tanda bekas djari itoe diboewat dengan dihadiri )léh amtenar itoe.

Setelah itoe soerat dimasoekkan kedalam boekoe.

Jang berhak oentoek memberi keterangan kesahan tanda sekas djari selainnja daripada notaris, ja'ni: 1°. amtenar semerintah Éropah, ketjoewali Kepala-kepala pemerintahan laérah, djadi di tanah Djawa dan Madoera Asistén-asis:én-Residén, serta 2°. presidén-presidén landraad.

Ongkos-ongkos jang haroes' dibajar kepada amtenaramtenar jang bersangkoetan, jaïtoe ƒ 1.— boewat tijaptijap soerat; banjaknja tanda bekas djari jang ada pada soerat itoe tidak dipandang boewat menghitoeng bajaran.

Pada 'oemoemnja tanggal akte dibawah tangan itoe baroe mempoenjaï kekoewatan terhadap kepada pihak jang ketiga, moelaï dari hari orang-orang atau seorang dari jang menanda-tangani soerat itoe mati, atau dari hari akte itoe diterangkan pada akte jang diboewat oléh amtenar 'oemoem, ataupoen dari hari soerat itoe diakoe hal adanja dengan soerat oléh orang, jang dilawan dengan memakai soerat itoe. Bilamana satoe daripada ketiga hal itoe ada, maka soerat dibawah tangan itoe terhadap kepada jang bertanda-tangan dan ahli warisnja dan jang mendapat hak dari padanja, sama kekoewatannja dengan akte autentiek (jang sah).

Tetapi orang dapat menjoeroeh mensahkan tanggal soerat dibawah tangan itoe, djadi oléh sebab itoe mendjadikan soerat itoe dengan segera mempoenjaï kekoewatan sebagai jang terseboet diatas. Maka pada soerat dibawah tangan dengan tanda bekas djari berlakoelah djoega keterangan kesahannja sebagai kekoewatan tanggal; soerat dibawah tangan jang ditanda-tangani boléh disahkan oléh soewatoe keterangan jang memakai tanggal dari seorang daripada amtenar jang terseboet diatas. Djoega

Sluiten