Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44. Verjaring van schulden.

naar den onderteekenaar kent of dat deze hem bekend gemaakt is, dat de inhoud van de akte aan den onderteekenaar duidelijk is voorgehouden en dat daarha de onderteekening in tegenwoordigheid van den ambtenaar heeft plaats gehad.

Ook in dit geval wordt de akte daarop door den ambtenaar geboekt en is een bedrag van f 1. per geschrift verschuldigd.

Terwijl in het algemeen (behalve bij zaken van koophandel) vereischt wordt, dat een onderhandsche eenzijdige schuldverbintenis tot voldoening van geld of een zaak geheel geschreven wordt door den onderteekenaar of althans dat deze behalve zijn handteekening een goedkeuring stelt vermeldende in voluitgeschreven letters de som of de hoegrootheid of de hoeveelheid van de verschuldigde zaak, zal men met een enkele onderteekening kunnen volstaan, indien deze op de boven aangeduide wijze wordt gewaarmerkt, en verder ook met een gewaarmerkten vingerafdruk. Indien aan de hiergenoemde voorschriften niet is voldaan levert de geteekende akte, bij ontkenning van de verbintenis, slechts een begin van bewijs op, moet dit dus van elders worden aangevuld.

De termijn van verjaring valt voor gerechtelijke of notarieele verbintenissen na 30 jaar, voor onderhandsche verbintenissen bij leven van den debiteur na 5 jaar. Het begin van dit tijdsverloop ligt op den dag, waarop de schuld gevestigd is, echter indien de schuld nadien erkend is op den dag dier erkenning en indien de schuld sedert dien gerechtelijk is gevorderd op den datum dier vordering. Indien iemand na afloop van den verjaringstermijn voor een onderhandsche of onbeschreven verbintenis in rechten wordt aangesproken, is de rechter verplicht den schuldeischer af te wijzen zoodra maar de verjaring wordt ingeroepen.

De schuldeischer van zijn kant houdt dan echter gedurende resp. 5 en 2 jaar het recht om van den schuldenaar

Sluiten