Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44. Laloe témpoh oetang.

dalam hal jang achir itoe adalah ditetapkan sjarat-sjarat jaïtoe, amtenar itoe kenal kepada jang bertanda-tangan itoe atau bahwa jang bertanda-tangan dikenalkan kepadanja, dan isi akte diterangkan kepada jang bertanda-tangan itoe sedjelas-djelasnja serta menanda-tangani akte itoe dilakoekan dihadapan amtenar.

Djoega dalam hal itoe akte itoe oléh amtenar itoe dimasoekkan kedalam boekoe dan oentoek tijap-tijap soerat naroes dibajar ƒ 1.—

Pada 'oemoemnja (ketjoewali pada perkara pernijagaan) diwadjibkan, bahwa perdjandjian oetang dibawah tangan aentoek membajar wang atau barang mesti ditoelis oléh jang bertanda-tangan atau jang bertanda-tangan itoe selainnja menaroeh tanda-tangannja djoega menaroeh tanda izinnja jang menjeboetkan dengan hoeroef djoemlahnja atau besarnja atau banjaknja oetang itoe, tetapi djika tanda tangannja itoe disabkan dengan tjara jang terseboet tadi; atau dengan tanda bekas djari jang diberi keterangan kesahan, tjoekoeplah bila orang hanja menanda-tangani sadja. Bilamana tidak ditjoekoepi peratoeran-peratoeran jang terseboet diatas itoe, maka djika perdjandjian dimoengkiri, akte itoe hanjalah mempoenjaï keterangan permoelaan artinja, keterangannja sendiri haroes ditambah lagi dengan keterangan jang lain-lain.

Témpoh perdjandjian jang dilakoekan dihadapan hakim atau notaris laloe waktoenja setelah 30 tahoen; perdjandjian dibawah tangan, djika jang beroetang masih hidoep setelah 5 tahoen. Permoelaan témpoh itoe ja'ni pada hari oetang diboewat, tetapi kalau oetang itoe diakoe kemoedijan, maka témpoh itoe moelaï pada hari pengakoean itoe serta apabila oetang itoe telah ditagih dengan pengantaraan hakim, pada tanggal penagihan itoe. Bilamana seseorang ditagih oentoek mentjoekoepi perdjandjian dibawah tangan atau perdjandjian jang tidak memakai soerat tetapi témpohnja telah laloe, maka hakim diwadjibkan menolak si penagih djika telah dioendjoekkan kepadanja bahwa témpohnja telah laloe.

Tetapi si penagih bertoeroet-toeroet dalam 5 dan 2 tahoen berhak oentoek menjoeroeh soempah kepada jang

Sluiten