Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45. Mentjegah riba.

beroetang jaïtoe akan menoendjoekkan bahwa oetangnja itoe betoel telah djelas.

Dengan Staatsblad-Hindia No. 643 tahoen 1916 dima'loemkanlah firman Radja jang bertarich 17 Juni tahoen itoe dan berisi penetapan peratoeran oentoek mentjegah riba bagi segala golongan ra'jat. Dengan firman itoe diberikan hak kepada hakim (hakim mana itoelah bergantoengan kepada banjaknja oetang dan pada bangsa kedoewa pihaknja) djika ada permohonan pihak jang menanggoeng roegi oentoek menjedangkan kewadjiban pihak itoe ataupoen membatalkan perdjandjian itoe sama sekali. Maka hakim itoepoen haroes menentoekan, bahwa soenggoeh ada riba. Menoeroet keteritoean oendang-oendang maka adanja riba itoe disebabkan oléh koerang timbangannja atau koerang pengetahoeannja atau kesoekarannja orang jang diperdajakan. Djoega bila pemakan riba menoendjoekkan soerat-soeratnja, jang boléh menjatakan, bahwa sama sekali tijada ada riba, maka jang diperdaja boléh memboektikan dengan memakai saksi hal adanja riba itoe.

Hakim selamanja berhak oentoek memberi keterangan kepada kedoewa pihak dan memperingatkan kepadanja oepaja-hoekoem dan boekti-boekti jang boléh kepakai oléh kedoewa pihak itoe. Boléh djadi pemakan riba itoe mendjalankan teroes 'perkara itoe, tetapi hakim hanjalah boléh melakoekan sebagai jang terseboet itpe atas permohonan jang teperdaja, walau ijapoen dapat menoendjoekkan kapada jang teperdaja itoe oepaja jang diberikan oléh oendangoendang kepadanja.

Selainnja daripada hakim boléh djoega amtenar-amtenar pemerintahan serta teman-ra'jat lain-lain memberi pertolongan dan keterangan; itoelah perloe sebab boléh djadi oléh sebab kelembékan, kebodohan, ketakoetan atau maloe kepada si pemakan riba, atau dari sebab si teranijaja hidoepnja bergantoeng kepada dija, taköet kalau-kalau kesoekarannja atau ongkosnja, akan sija-sija menahan dija akan beroepaja memakai djalan sebagai jang ditoendjoekkan kepadanja. Tetapi walaupoen demikijan oepaja itoe dibatasi sekali. Apabila adanja riba itoe boekan terdjadi dari sebab hal-hal jang terseboet diatas (koerang timbangan, koerang

Sluiten