Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pengetahoean, kesoekaran) tetapi oléh sebab keadaan 'oemoem di doenija Boemipoetera, maka melakoekan oendangoendang riba itoe tidak akan memperbaiki keadaan itoe. Oendang-oendang itoe hanjalah memerangi 'akibat jang disebabkan kedjahatan itoe dan membatasinja, tetapi tidak menghilangkan pokok kedjahatan itoe. Bilamana oendangoendang itoe tidak dilakoekan dengan tjermat dan tjerdik tentoelah kedjadiannja lebih-lebih berbahaja. Sebab si penagih oetang disebabkan takoet, tagihannja sama sekali atau sebagiannja ditolak, oentoek menoetoep keroegiannja itoe, tentoe meninggikan boenga pijoetangnja djika pihak jang lain boewat mendapat pertolongan adalah bergantoeng kepadanja, maka pihak itoe tentoe akan menjerah sadja.

No. 35/B.B.

Sluiten