Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blz.

12. Rechten van den verbandhouder bij onteigening

en bij uitkeering van assurantiepenningen. . . 22

13. Rechten en plichten van den derden bezitter. . 24

14. Teniet gaan van credietverband 26

15. Strafbare handelingen van den credietverbandgever 26

B. Reglement op het vestigen enz. van credietverband. Ordonnantie van 17 December 1909 Staatsblad No. 584.

16. Artikel 1. De vorm der akten; verschuldigd zegelrecht 28

17. Artikel 2. De aanduiding der goederen. ... 30

18. Artikel 3. De partijen, de wijze waarop zij worden vertegenwoordigd en de ambtenaar die de akte verlijdt . 32

19. Artikel 4. Getuigen 38

20. Artikel 5. Onderteekening van de akte. ... 40

21. Artikel 6 en 7. Aanbrengen van wijzigingen en aanvullingen en verdere vormvereischten ... 40

22. Artikel 8. De verleening van grossen en afschriften en van inzage van registers en akten; afgeven van schriftelijke verklaringen 42

23. Artikel 9. De bewaring van de akten .... 46

24. ArtHtel 10. en 11. De inschrijving in openbare registers 46

25. Artikel 12 en 13. De doorhaling der credietverbanden 48

26. Artikel 14 en 15. Voorzieningen bij afwezigheid, vertrek of overlijden van den bewaarder der akten. 52

Sluiten