Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pauselike staf in Tannh&user. Ziehier tevens het verschil tussen Gretchen en Mariken. DeGretchen-episodeisuitsluitendliefdesdrama, Mariken van Meumeghen is: verlossingscommedia. Daardoor is het drie-gesprek Mas- 1 keroen-Christus-Maria ook de spil, waarom het ganse drama zich beweegt Het is de lichtende vuurbaak voor de getormenteerde zondares. Daardoor werd ons mysteriespel, met zijn krachtig realisme, toch een volsterke uiting van het jubelendst idealisme. Naar het wagenspel stuwen al de daaraan voorafgaande tonelen in felle drang op, uit het wagenspel vloeien alle volgende voort in de strengste noodwendigheid. Die logika, vaster dan in het Faust-geding, geeft de wonderbare eenheid, die ons mysteriespel, met zijn sterk individualisme, in Mariken, in Moenen, in de Moeye, samenbindt tot zulk een natuurlik gaye eenheid, als waarin dit romantiese spel door deen klassiek drama ooit overtroffen werd. Maar terwijl in de tragedie der Antieken het Noodlot stuwt, stuwt, stuwt met onweerstaanbare, adem-beklemmende Overmacht naar de verplettering van de groots-onmachtige Uebermensch, zo leidt langs wegen, duister van ellende, door krochten van rampzaligheid en afgronden van wanhoop de Goddelijke Barmhartigheid dezelfde menselike zwakheid ,,in seinem dunklen Drange" tot het Licht. Hoe diep menskundig dit gedacht is, blijkt nog te meer, wanneer we ons herinneren, dat ook Goethe zijn Faust niet kon voltooien, zonder

Sluiten