Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Want die boeverie der werelt is menigerhande.

Hoe mariken seer schandelijcken toeghesprokenwert van haerder moeyen.

Aldus es Mariken van haer heer oom ghescheiden ende tot nieumeghen gegaen, daer si cochte van als*) dat haer oft haren oom nootelijc wesen mochte. Ende opten selven dach dat si te nimmeghen comen was so hadde haer moeye teghens vier oft vijf vrouwen ghekeven om des hertoghen adlof wille die sijnen vader hadde doen vanghen, als dat2) si bat3) scheen dul oft een verwoede duyvelinne te sine dan een kersten mensche, want si metten ionghen hertoge pertijde,4) ende vermoorde namaels haer selven doen si hoorde, dat dye oude hertoghe uter ghevanckenissen verlost was bi toedone van den casteleyn vanden grave, ghelijck ghi hier na horen sult]Mariken siende dat5) biden avonde was als si haer dinghen al ghedaen hadde doe si om comen was, seide tot haer selven aldus:

Mariken:

45 Nu heb ic van als dat ons ghebrack

Doen weghen ende meten naer mijn ghemack 6) Ende daer na ghecocht ende wel betaelt Maer mi dunct, dat ic hier so langhe heb gedraelt, Dat ghinder die nacht compt op gheresen.

50 Daer sie ick eenen wiser;7) wat macht wesen

Aenden dach? Tes alrc8) tusschen vieren ende viven.

1) als — alles 2) als dat — zodat 3) bat = eer 4) pertijen (met enen) == Oen* partij kiezen 5) dat = dat het 6) naer mijn ghemack — naar mijn zin 7) wiser = zonnewijzer 8) alre = alreeds.

Sluiten