Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Meer dan ghi noyt *) hadt van vrienden oft magen Mariken:

280 Ey lacen, twi 2) mach u dien naem meshaghen ? Tes doch den edelsten ende den soetsten naeme Van alle der werelt ende elcken bequame. 3) Mariken oft Maria, hoe moechdi dien naem veeten? 4) Om al dat leeft en wille ic anders niet heten;

285 Mi dunct, men mach dien naem niet versoeten. *)

Die duvel:

Ey ey, nu es mijn werck weder al onder die voeten, Can ick haer desen naem niet doen veranderen!— Hoort hef! willen wi wandelen 6) met malcanderen, Soe moetti uwen naem veranderen, al deret u seer, 290 Oft wi moeten scheyden ende voort. *) Noch meer Moetti mi beloven. Peyst, belofte es schuit.

Mariken:

Wat sal ick beloven? Die duvel:

Dat ghi u nemmermeer seghenen 8) en sult. Wat dat u toe compt9) oft pijnt te deerne,10) Ghi en moecht u niet seghenen.

Mariken:

Dat belove ick u gheerne;' 295 Aent seghenen en leyt mi niet veel an.

Maer minen naem ick qualic gheloechenen can;

1) noyt is bier geen ontkenning 2) twi - weerom? 3) bequame = welgevallig 4) veeten = haten 5) Men kan geen zoeter naam bedenken; vgL de uitdrukking de Zoete Lieve Vrouw" 6) wandelen = omgaan, verkeren 7) voort — weg van hier 8) seghenen ~ een kruis maken 9) toecomen = overkomen 10) pijnt te deerne = dreigt te deren. r-KK'.-..!

Sluiten