Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gaewi na Tshertoghen bossche sonder respijt,1) Ende van daer en werd ons gheen ruste,

320 Wi en comen t' Antwerpen na onsen luste; Daer wert een wonder van ons begonnen. Eer wi daer comen, suldi alle die talen connen, Die ghi begeert te leerene, soe ick u seyde, En die zeven vrije consten tot uwen gereyde. 2)

325 Bastaert, maleveseye 3) wert uwen eersten dranck. Condi mijn vrientscap houden ende minen danck, *) Tes wonder, wat ghi noch sult bedrijven. — Maer ten eynde, hope ick, salder u siele blijven.

Nae dese woorden sijn emmeken ende moenen nae des hertoghen bossche ghereyst, daer si sommighe dagen bleven teerende seer rijckelijc en voor een yegelijcken betaelden die met hem5) lyeden quam eten oft drincken Nu sellen wy een luttel swighen van emmeken ende moenen ende bescriven van heer Ghysbrecht Emmekens oom.

Na dat mariken dyemen nu emmeken noemt sommighe daghen wech geweest hadde soe was heer ghijsbrecht haer oom seer verwonderdt van haer langhe bbven zeggende tot hem selven aldus:

Die oom:

O murmeracie 6) die mi al even stranghe *) creyt,8) 330 Hoe ontstelt ghi hert, sin ende verstant,

Om dat Mariken, mijn nichte, soe langhe beyt,

1) zonder respijt — zonder uitstel 2) gereyde — gerief 3) Bastaert; maleveseye ; twee wijnsoorten 4) danc = gunstige gezindheid 5) hem — hen 6) murmeracie = angst 7) strangh - hevig 8) creyten — kwellen.

Sluiten