Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die ick om provande te Nimmeghen sant.

Ick seyde haer nochtan, quaem die nacht op hant,

Ofte datse haer vervaerde in eenigher wijs,

335 Dat si tot mijn susters soude gaen slapen, want Als ick te Nimmeghen come, dats altoos mijn logijs. Ick en hebbe hert, sin, noch avijs Ick en moet weten*) hoet met haer staet. Mesquaem haer iet doer eenich afgrijs 2)

340 Ick storve sonder hope of raet

Want tmeysken is alle mijn toeverlaet,3) Ende van ioncx heb icse op ghehouwen.4) Dus soude icker aensien 5) node eenich quaet. Maer seer lichte vertwifelt men ionge vrouwen.

$45 Dit es nae Nimmeghen, 6) sonder verflouwen, Om van haer te hooren recht bescheet.7) — Sulck hoort somtijts, tes hem om hooren leet.8)

Nae desen woorden is heer ghijsbrecht tot zijns susters mys gegaen haer vragende na mariken haerder beyder lichte dye welcke seer straffelijck 9) andtwoerde dat si an haer niet en wiste. Waerom hi seer droeve was tot iiaer seggende aldus:

Die oom. ,

Ey lazen, suster, ghi beguyt10) mi,

Dat ghi segt, dat ghi van Maeyken niet en weet.

Die suster, Marikens Moeye. i50 Ey neen ick seker, goey jan Duyt11) ghi.

1) — Ik kan gevoelen noch denken of ik moet weten 2) afgrijs = afgrijselike zaak 3) toeverlaet = hoop en troost 4) ophouden — opkweken 5) soude icker . aensien _ zou ik haar.... zien aandoen 6) Hier mee geeft de oom aan dat hij naar Nijmegen gaat 7) bescheet r± bescheid 8) Dit betekent: Menigeen hoort. wat hem leed doet om te horen 9) straffelijck = streng 10) beguiten = iemand wat wijs maken 11) goey Jan Duyt — sukkel

Sluiten