Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doude dief,') die te Grave opt slot lach in die rinne,2)

410 Die ist verlost ende laten gaen.3)

Och, nu es alle mijnen troost ghedaen, Want ons ionghe hertoghe, bi wien ic blive,4) Sal nu, ducht ick, zijn hant opt bloote slaen.5) Ick bender so inne beroert6) dat ic mi saen *)

115 Overgheven soude, met siele, met live,

Ende roepen alle duvels te mijnen verstive. 8)

Die duvel:

Ha ha, van dien bedrive soudic profijt hebben! Die siele es mijn, mach ic den tijt hebben Van een half ure omtrent haer te sine.

Emmekens moeye: 420 Eest oock niet spijtich?

Die duvel:

Jaet, ende grote pijne 9) Voer dengene, die den iongen hertoge hout10) zijn.

Emmekens moeye: Om waer segghen, wie sout sijn, Hi en soude ghenoechte in sulcken gheselle maken?") Al soude icker eewelijc om in die helle blaken, 425 So sal ick mi selven die keele afsteken uut spijte, So werdic van deser ongenoechten quyte.12) Och, adieu, orlof13) ionghelinck ghepresen! Moechdi hier na noch hertoghe wesen,

U*%?L% SChUrk $■ rbme. <™™>e) — kool. gevangen is 3) laten gaen = loserkali i?ZZ'„CblZ%:= '°i Wien' Partij ik boor 5) syn hant opt bloote slaen = er kaal afkomen 6) beroert - ontsteld 7) saen = voetstoots 8) te minen >>entive = om m.j staande te houden 9) pijne _ leed 10) hout =genegen

12 - hPvS v,""™", ^'l V,ermaa4 m een Jongeling ™u scheppen

1ZJ — bevrijd van dit verdriet 13) orlof vaarwel.

Sluiten