Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

525 Ic claghe, met wanhaghe,l) dat men di haet. ^ Den sinnen, die u minnen, vallet seer grieflijck; Hem tfi, 2) die di geen gade en slaet, 3) Ende denghene, die di eerst maecte, versmaet! Ick puer versmade als dongheraecte 4) selcke doren.5J

530 Maer al eest scade ende scande van selcker daet, Ende leet hem alleene,6) die dit aenhoren: Doer donconstighe *) gaet die conste verloren.

Consten maect ionste, stelt men 8) in een parabele; 9)

Voer fabele houdic dat woert ende niet waer. 535 Laet daer een constenaer comen notabele,10)

Donabele,11) van consten niet wetende een haer,

Sal claer ghehoort zijn hier ende overal daer;

Welnaer12) zal dye constighe van armoeden versmoren,13)

Vercoren es die loeftutere14) allet iaer. 540 Maer emmer15) al hebbens die selcke16) toren;")

Doer donconstighe gaet die conste verloren. -

Tfij, alle botte, plompe, slechte18) sinnen. Die conste sout stellen in u verstant!19) Want Reyn conste sal elck met rechte minnen, 545 Conste eerst ghemaect aen elcken kant,20) want Conste hout in weelden21) menich playsant22) lant. Eer geschie hem23) allen, die consten orboren!24)

m donabele * de onbekwame 12) welnaer - bön. 13) versmoren = omlê&£a% = Soon 23; hem = hun 24) orboren = beoefenen.

Sluiten