Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tuysschers, vechters, onghetijdige^f) puytieren,2)

565 Coppelersen, of sulken dieren

Van dien vint men hier altoos planteyt, 3) Ende dats al4) volcxkemdaer mijn profijt aen leyt. Dus moet ick mi hier in dit huys ontdraghen.s) Ick wil den weert terstont gaen vragen,

570 Wat hi hebben wil van 6) ons beyer cost

Lig icker thuys, soe mach ick na minen lost7) Altoos hier ontrent te mijnen ghere 8) sijn; Ende alser wat schuylt, in die weere sijn, Om int verwaerde te stellen *) hier ende daer.

575 Ick doe er noch hondert doodsteken int iaer, So crijcht Lucifer tsine int helsche eestere.10) Ick sal mi ghelaten als een bequaem meestere,11) Als een kijcpisse12) dies staet mi elck te prisene; Ick sal oock verloren schat weten te wisene;

580 Dies sal mi groote eere ghedaen sijn.

Voort alle die saken, die den mensce over gegaen13) sijn, Die sal ick oock weten te seggen iuyst. Mi sal volcx naeloopen meer dan duyst,14) Eer een maent,15) doer mijn practijke;

585 Oock sal ick scats winnen sonder ghelijcke.16)

Mijn lief Emmeken en sal mi maer beminnen te bet.l7) Ent18) mi die Opperste niet en belet, Ick sal, eer een iaer, meer dan duysentsielenverlacken. Maer alst Hem belieft, so heb ick uutghebacken.

1) onêhetijdich = losbandig 2) puytier — vagebond 3) plantegt = overvloed 4) al = allemaal 5) hem ontdraghen = zich ophouden 6) van = voor 7) losi = lust 8) te mijnen ghen — naar mijn begeerte 9) int verwaerde stellen in verzekerde bewaring nemen (?) 10) eester = hof 11) meester = dokte! 12) kiicpisse — wonderdokter die uit het water de kwalen zag 18)overgaen overkomen 14) duasf — duizend 15) eer een maent = eer een maand voorbi is 16) sonder ghelijeke — onvergelijkelik 17) fe bef = des te meer 18) ent — indien het

Sluiten