Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe emmeken haer sondich leven een luttel beclaecht.

Emmeken aldus tantwerpen wonende ende merkende dat si een seer quaet sondich leven leyde (want om haren wille bi toedoen van moenen wonderlijke veel quaets daghelicx gheschiede) seide tot haer selven aldus:

Emmeken:

590 O memorie, verstandenisse, waerdi dinckende Op dieven, daer ick mi nu in ontdraghe,*) Het soude u duncken sondich ende stinckende. Ghi laet2) die claerheyt der hemelen blnjckende, Ende gaet den wech der hellen, vol meshage. 3)

595 Ick sie ende mercke, meest alle daghe Es hier yemant om mi ghequetst of doot. Ende ick weet wel: desen Moenen, dat es de plaghe En es vanden besten niet; dit es den noot! £ ghevoelt wel, al en seyt hijs niet al bloot,4)

600 Dat een viant moet wesen of niet veel betere. O moeye, moeye, u fel verwiten groot ~\ Sal mi maken een verdoemt sletere 5) Eewelijc uuter graciën van den hoochsten wetere. 6) Ey lazen, al eest voor mi wat claghelycx,

605 Ic ben te verre, al woudic mi te keeren pooghen Ic plach ooc Maria te dienen daghelijcx, Met bédinghen 7) oft anders iet behagelijcx, Ende die devocie 8) es oec al vervloghen. Ende oec en wil hi mi niet ghedoghen,

610 Dat ic mi seghenen soude; hi gedoechtes niet. Daerbi soumen oec ghevoelen moghen,

1) = dat ik nu leid 2) laet = verlaat 3) mishaÉe = ellende 41 al Mnnt — toet"! 5^'Mer =* S'et 6) ,de hoochste = AbSSd.flfbea^Lhe

.^tendeUhTndeLgt.*,,,tC-le,,ergr"P) = gebed 8> ^ uit'golvS

Sluiten