Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat hi quaet is, omdat hi tseghenen vliet,

Wat wlTic ooc achterdencken? 1) Besiet doch, siet,

Tes nu te verre comen om achterdincken

615 Hola, ic hebber ghinder twee bespiet *)

Die ic ghisteren dach stelde 3) om scincken ende

drincken.

Daer wil ic mijn keelken laten clincken.

Na desen esse weder gaen sitten drincken metten, ghesellen daer moenen soe wracht als datter weder een doot bleef. Ende diet dede wert van moenen geleit buyten der stadt daer hi noch een vermoerde bij rade van moenen die hem wijs gemaect hadde dat die ghene die daer vermoort wert veel ghelts had om dat4) hien5) vermoorden soude. Waarom moenen seer verbhde zeggende:

Moenen:

Hulpe, Lucifers kagie 6) ende helscaps clove 17) Hoe ic hier tvolc daghelycx verdove!8)

620 Men gheeft mi ghelove voor een groot cadet9.) Ick weet al te segghen, wat die lieden let,10) Ende daer omme te bet11) volchtmen mi naer.1*) Ic weet rae.t_te- geven net13) ende claer, So 14)ic desen vrouwen wijsmaecmetminenblasene,15)

625 Om die mans na hem heden te doen rasene;

Ic doe hemlieden den mans sulcken broeken gheven16) Datser gheen acht daghen naer en leven.

1) achterdencken = tot inkeer komen 2) bespien — bespeuren 3) dag stellen — bescheiden 4) omdat = opdat 5) hien — hij hem 6) kagie — kooi, gevangenis 7) helscaps clove — helse afgrond 8) verdoven — verblinden 9) cadet — banjer, een heel heer 10) = wat die mensen mankeert 11) te bet = te meer 12) naervolgen = nalopen 13) net = beknopt 14) so = evenzo 15) blasen ■ inblazingen 16) De zin is: door de vrouwen bewerk ik de ondergang van de mannen.

Sluiten