Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ic hebbe dat hier bedreven meer dan eens Ende daer en verliest Lucifer niet aen, ic meens.J) 630 Ende dan beghin ic mi ooc tonderwindene, Om tvolc verborghen schat te doen vindene; Dat heeft alree ghisteren eenen dlijf *) ghecost Ic wees hem daer eenen scat, lach quansuys vermosts) In eenen peertstal onder eenen post, daer den peertstal ,__ T , , al geheele opstont

635 ic.seyde, hi moeste delven tot inden gront,

■ ï? sou daer menich pont vinden van verb or ghen scatte. Ter stont ghinc hi delven datte, Maer also saen 4) als hi so verre quam Dat hi den pilare sijn fondament benam 640 Ende sinen stant, daer hi op stont, Den pilaer sonck tot inden gront Ende daer versmoorde mijn oomken ondere. Ick sal voort stellen dmeeste *) wondere, Cornet gheen belet van boven. 645 Men sal noch als een God aen mi ghelooven; So voer ickse met hoopen ten helschen suchte.')

Nadat emmeken ende moenen omtrent vi iaren thantwerpen ghewoent hadden inden gulden boom, daer wtermaten veel quaets doer hem luden ghebuerde soe wert Emmeken verlangende om haeren oom ende haer ader vriendekens inden lande van ghelre te besoeken, moenen biddende dat hi haer consenteren ende met haer reysen wilde. Waer op hi seyde aldus :-

kL?L™ Ce£f geJ00f ik a) ^ = leTen *) quansuys vermost = zogenaamd geducht = *° ** 5) dmeeste = a<= grootste 6) suchte =

Sluiten