Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

665 Dat ic eens pas hadde *) na mijn gherief. *)

Emmeken:

Wat segdi, Moenen?

Moenen:

Niet, Emmeken hef. Ick gheve u oerlof, ghelijck dat ghi begheert, LT vrienden tsiene, ende dat u deert. So gaet, rekent teghen den weert *) daer wi geleghen hebben inden Boom, 670 Ende morghen willen wi naer uwen oom

Oft naer u ander vrienden, daer ghi mi leet.4) Ick ben bereet.

Emmeken:

Ick gae halen bescheet,5) Weten watter noch achter staet«) int brief ken, Ende al7) betalen.

Moenen:

,__ _ So doet, mijn lief ken.

675 öetaelt vri8) opehjc») en siet op een oneffen mite19)

17- • n\ niet —

Vri,11) ten wert te mijnen onprofite niet,

Dat wi reisen tot haren oom, den pape.

Ist dat icken12) eens op sijn blote betrape,13)

Ende ick minen wille mach14) ghebruycken,

680 Ick sal dien pleccaert den hals verstuyken!

1 = = bejeerte 3) = reken af met de «aard

uT ht™ leidt ^bescheet = bescheid 6) watter achter staat = wat

ïiLl Lm ~ kiem. «eIdstuk ") w< = hens 12) icten - ik hem 13) op zijn blote betrape = betrappe, wanneer hij zich bloot geeft 14) mach — kan.

Sluiten