Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waer hi wech, dmeysen waer mijne, sonder foute j Maer dat ic veel scicke oft coute *) Tes al niet, 2) en mi die Opperste warachtich 3) Gheen volle consent4) en gheeft eendrachtich. *)

Hoe emmeken ende moenen na nieumeghen reisden.

Aldus sijn emmeken ende moenen na nieumeghen ghereyst daer si quamen op den ommeganckdach, des Emmeken seer blide was ende moenen seide tot haer aldus:

Moenen:

685 Nu Emmeken, naer u bede aen mi versocht So zijn wi emmer hier gherocht') Te Nieumeghen. Oec eester heden ommegancdach. Ghi segt, dat u moeye hier te wonen plach, Wildise niet gaen besien ?7)

Emmeken:

Ick mach gaen tot daer,

690 Maer als om te begeeren aen 8) haer Herberghe of eenich eten of drincken, Dat en sal ick niet dincken; si mochte mi schincken, *) Scandelicke woorden, wreet onbetamelijck,10) Also si eens dede onscamelijck.11)

695 Haer onwetende12) woorden onverstandelijck13) Brochten mi eerst in dieven scandelijck, Daer ic mi nu in ondraghe14) eylaes!

1) dat ic veel scicke oft coute = of ik veel praat of doe 2) Tes al met, en — het geeft alles niets 3) die Opperste warachtich = de waarachtige Opperheer 4) consent = verlof 5) eendrachtich = overeenstemmend 6) gerocht — aangekomen 7) besien — bezoeken 8) oen = van 9) schincken — trakteren op 10) wreet onbetamelijck — buiten alle regelen grievend 11) onscamelijck — schaamteloos 12) onwetende = stomme 13) onwerStandeli/ct = onredelik 14) = dat ik nu leid.

Sluiten