Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kent bi mi met berou, bi sal vercoren sijnEnde liever dan een siele soude verloren sijn, 855 Ick soude noch eer alle pijne dobbel lijden Lhe mi die Joden deden in voerleden tijden. U mensche, hier om behoordi te dinckene.

Hoe emmeken dit spel langher hoorde so si haer vsonden meer overdenckende wert, seggende aldus: Emmeken:

P^tJ^u MC^\fen ^ tontsinckene

«*n n3? gh??chte') over "ijn wanghen claer.

860 Och welcke wroeghen heb ic ontfanghen daer Int hooren dier woerden. O Heere der Heeren! Waert ooc moghelijc, woudic mi bekeeren, Dat ic ter genaden souden comen van u?

o,, S?**"1 had ic achterdincken dan nu.

865 Waert ooc moghelijck? Ick duchte neent ick hebbe mijn consente te verre verleent öonder redene mijn voernemen ghebruyckende. *) Och eerde, ontdoet 3) u ende zijt mi beliyckende,<) Want ic en ben niet weerdich, dat ic u beterde *) Moenen:

p0 Hulpe,Modicach «) hoe ic blaecooghende *) werdeDit meysen crijcht berou den balen al vul.

Ga wi yewers int scoonste vander steden Een kanne wijns meten.

Emmeken:

Laet mi met vreden.

doeTn ^en* = TPs%atf «2 6htT*« = fa werk stellen 3) ontbetreden 6)Modicach de nLrTLr t^ke~te = «""hdt mij 5) beterden L ogen hebben (van toorn) ^ "n dcm00n 7> blaecooéhen - vlammende

Sluiten