Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die borgher: 920 Weetti wel, dat sijt es?

Die oom:

En soudicse niet kinnen? Oft meendi, dat ic mijn sinnen misse?

Moenen:

Hulpe, melcflessen van corten blisse!1) Nu en weet icker gheenen raet teghen. 925 Dit is haer oom; hoe sal iet nu coken? Ick hadde haer langhe den hals ghebroken, Maer die bede van desen pape heyhch Maect mi den wech onveylfcn Hadde ic macht, ic souden 2Jïer stont ter hellen voeren.

Dte borghere: 930 Siet heere, ic siese noch roeren.3)

Die oom:

Verroeren! dat waer boete 4) voer vele ghepijns.5) Tes waer, si roert sekere.

Emmeken:

___ Ay mi, wats mijns?

Waer heb ick gheweest, of vcier ben ic nu? O Heere, sta ic ooc noch in die gracie van u, 935 Dat ic ter ghenaden soude moghen comen? Ja ick, want haddi mi hier niet ghenomen In uwer bewaernesse, alles machtich,') Ick ware in deewighe pine onsaChtich,

1) Onverklaarbare uitroep 2) souden = zou hem 8) roeren = zich beweêen 4) boere = vergoeding 5) ghepijn = smart 6) bewaernesse, alles machtich alvermogende bescherming.

Sluiten