Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Emmeken:

Heer oom, het waer mi onghereet;*) Dat ic u alle mijn aventueren soude verhalen be-

scheeuJC. 2)

960 Ic hebbe mi den viant eens overgegheven geheelijc Ende nae dien omtrent seven iaren met hem gegaen. Ick en cans u niet al doen vermaen,3) (ick wilt

metten rnrrfiteri nrs»1<ian\ 4\

Binnen dien seven iaren mijn regiment *) ende ons ^ bedriven;

Men souder wel boecken af scriven;

965 Gheen quaet en mach tegent mijne clicken. 6) Ten eynde van alle dese vreemde sticken Quam ic hier int lant om mijn vrienden te visiterene; Ende met dat wi hier doer meenden te passerene Ende ter merct quamen, so saghic staen spelen daer

970 Tspel van Masscheroen. Ic hoorder naer. Emmer7) in die woorden, die ic hoorde, Creech ic sulcken achterdencken, dats hem stoorde, Hi, die bi mi was. ende droech mi, daert volck sach, 8) Hooghe in die locht.

Die oom:

n-e tt . , Ey lacen, owach!

V75 Hoe, nichte, was die viant bi u?

Emmeken:

Iay, heer oom, ende es omtrent seven iaer nu, Dat ic mij voechde onder sijn ghebot E°de met hem ghewandelt9) hebbe*

veXf leTen « "^h^ J> *f**~?fc = nauwkeurig 3) vermaen doen = iw™«& - i } metten gristen ot-ersZaen = zo kort mogelik weergeven 5) reh!!Tt r\~S l!Iensw:)zJL.ft clicken feéen = niet halen bij 7) emmer = m juist 8) daert = terwijl "t volk het zag 9) wandelen = omgaan

Sluiten