Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die oom:

Hulpe, almognende God! Daenhoren doet mi al dlijf vergruwen. 980 Dien gast moeten wi van u stuwen,

Soudi ghewinnen Gods rijcke hueghelijc,

Moenen:

Ey pleckaert, dat en es niet mueghehjc Dat ghi mi van haer sout vervremen. Alst mi past, ic salse met huyt met haer nemen 985 Ende draeghense, daermen selden solver of pecspaert.

Die oom:

Soudi, fel gheest?

Moenen:

Ja ick, pleckaert j Si es mine, si heeft haer selven overghegheven, Den Oppersten afghegaen l) ende mi bi ghebleven. Daer om moetsi ten helschen gloede blaken. 990 Ende soudise mi meinen tongoede maken?2) Ick soude u hals ende beenen verpletten.

Die oom: ' Fel gheest, dat sal ic u wel beletten. Ic hebbe bier, meen ick, in minen brevier Acht oft tien regulen in een papier; 995 Sie selen u vlues doen anders wrimpen.3)

l^IOGTlGtt •

Och, och, mijn borstelen risen, mijn haren crimpen 4) Mits dat5) hi daer leest; wat sal ick verkiesen?

1) afgaen = verlaten 2) tonöoede maken = afhandig 3) wrimpen = «rijmen. 4) crimpen - zich samentrekken 5) nut* dat - doordat

Sluiten