Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wi lesent daghelijcx in die Schriftueren: Om te verwerven Gods glorie puere, 1020 Niet voer een heerlijc berou ter lester huere. *)

Na desen es heer ghijsbrecht met zijnder nichte gegaen tot alle den gheleertsten priester vander stat van Nimmegen, maer gheen priester hoe hoge gheleert,hoe expert;2) hoe heilich oft hoe devoet, alsi tstuc verstonden, en dorsten hem gheensins onderwinden haer te absolveren oft eenige penitencie te setten 3) van haren sonden die seer anxtelijck4) ende onmenschelijc waren; waer om dat si alk bedruct waren.

Hoe heer ghijsbrecht na colen reysde met zijnder nichten.

Des ander daechs smorghens wel vroech bereede hem heer ghijsbrecht alleens6) of hi hadde misse willen celebreren, nemende dat weerde gebenedide heyhch sacrament in zijn hant ende heeft hem also met Jimmeken zijnder nichten op die reise gestelt na cuelen. Ende moenen die duuvel es hem heden van vers 7) ghevolcht maer hi en dorste hem lieden niet bi comen noch Emmeken eenichsins genaeken doer dye crachten des heyhghen sacraments. Nochtans werp hi som tijt half eyken ende ander boomen van boven na hem lieden om hem beyden den hals te brekene. Mer ons lieve heere en wildes niet ghehinghen, want si dachlijcx een ghebeken plach te lesen ter eeren van onser liever vrouwen. Aldus hebben si soe langhe ende veel ghereyst dat si tot cuelen quamen daer si haer tegen den bis-

1\ — Niets <?aat boven een oprecht berouw in het laatste uur 2) expert _ erar7n T£ "bepalen \

S) hem bereeden = ïich toerusten 6) alleens - net als ot 7) van vers

van verre.

Sluiten